Služby

Našou hlavnou činnosťou sú geodetické a kartografické práce

Vyhotovujeme:

Pre oblasť katastra nehnuteľností:

 • geometrické plány na rôzne účely – ku kolaudácii, k odňatiu poľn.pôdy, oddelenie pozemkov, pre majetko- právne vysporiadanie,
 • vytyčovanie hraníc pozemkov
 • výkupový elaborát
 • adresný bod

Pre oblasť inžinierskej geodézie:

 • zameranie skutočného vyhotovenia stavby
 • zameranie polohopisu a výškopisu pre projekt
 • vytyčovanie objektov a stavieb
 • budovanie vytyčovacích sietí
 • digitálna mapa závodu
 • zameranie profilov
 • zameranie inž. sietí – plyn, voda, kanalizácia, el. vedenia, káble
 • kontrolné meranie a meranie deformácií stavebných objektov

Prípadne iné práce podľa požiadavky investora.

Kedy potrebujete geodeta?

Pre kataster nehnuteľností:

potrebujete geometrický plán ak chcete
 • majetko-právne vysporiadať pozemky
 • rozdeliť pozemky
 • idete stavať a Váš pozemok sa nachádza v extraviláne – gp na odňatie poľn. pôdy
 • postavili ste novostavbu alebo rozost. stavbu – gp ku kolaudácii, k zápisu rozost. stavby
 • zriadiť vecné bremeno, napr. právo prechodu, uloženie inž. sietí – gp na vecné bremeno
potrebujete vytýčenie hranice ak chcete
 • oplotiť pozemok
 • pozemok nie je v teréne ohraničený a neviete, kde sa nachádza

Dôležité upozornenie:

Geometrický plán je podkladom pre zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností! Je potrebné doložiť k nemu listiny podľa potreby a dať návrh na vklad alebo žiadosť o zápis gp a všetko podať v podateľni príslušnej Správy katastra. Toto je skutočnosť, ktorú mnohí vlastníci z rôznych dôvodov opomenú a potom vznikajú zbytočné nedorozumenia. Údaje vedené v katastri nehnuteľností si môžete pozrieť na stránke www.katasterportal.sk V prípade záujmu Vám radi poradíme.

Pre IBV:

ak plánujete výstavbu je dobré dať vyhotoviť
 • polohopisný a výškopisný plán pre projektanta
 • zistenie priebehu inž. sietí
 • pri prestavbe - zameranie interiéru pre projektanta
 • osadenie stavby na pozemku, príp. aj s vytýčením výšok na lavičky

Cenník

Dodacie lehoty sú cca 20-30 dní, hlavne u geometrických plánov, nakoľko čas vyhotovenia je ovplyvnený overenia plánu na Správe katastra. Väčšinou je kratšia, ale je dobré ak potrebujete geom. plán k určitému termínu, počítať s určitou časovou rezervou. Cena je stanovená dohodou a je veľmi individuálna podľa druhu, rozsahu a termínu prác. Orientáciou v cenových reláciách je cenník doporučený komorou geodetov a kartografov.www.kgk.sk